Polityka prywarności, Regulaminy, RODO

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO www.luxdekor.pl

SPIS TREŚCI:

 

 1.  
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.  
  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNO ŚCI ZA PRODUKT
  4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  5. REKLAMACJA PRODUKTU
  6. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.luxdekor.pl prowadzony jest przez spółkę FABRYKA-REKLAM S.C. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz z siedzibą w Sokółce (adres siedziby i adres do doręczeń: FABRYKA-REKLAM, ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka); NIP: 5451765670; REGON: 200188836; adres poczty elektronicznej: kontakt@luxdekor.pl, numer telefonu kontaktowego: 518 292 888

1.2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany do osób prywatnych, przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych, urzędów, szkół, stowarzyszeń, korzystających ze Sklepu Internetowego

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.luxdekor.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz, z siedzibą w Sokółce (adres siedziby i adres do doręczeń: FABRYKA-REKLAM, ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka); NIP: 5451765670; REGON: 200188836; adres poczty elektronicznej: kontakt@luxdekor.pl, numer telefonu kontaktowego: 518 292 888

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. ZAMÓWIENIE - o świadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@luxdekor.pl lub też pisemnie na adres: FABRYKA-REKLAM, ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Zamówienie jest realizowane od momentu wpływu na pieniędzy na konto sprzedawcy za wybrany produkt/produkty. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków (1) - podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@luxdekor.pl lub też pisemnie na adres: ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 55.0. i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.3.2. pisemnie na adres: ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka

2.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@luxdekor.pl

2.3.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.3.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.4. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy:

2.4.1. Usługodawca odpowiada jedynie za działanie zgodnie z faktycznie otrzymanymi instrukcjami i nie przejmuje odpowiedzialności za błędy i usterki wynikające z braku działania lub niepoprawnego działania wykorzystywanych środków komunikacji i łączności, będący poza kontrolą Usługodawcy, które mogą wpłynąć na terminowość i poprawność przesyłanych zamówień. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty treści i/lub danych ani zwłokę w transmisji powstałe w wyniku korzystania z któregoś z dostawców dostępu do Internetu (IASP) lub spowodowane na skutek niewłaściwego działania przeglądarki internetowej, wirusa komputerowego lub innych problemów związanych z usługami świadczonymi przez któregoś z dostawców dostępu do Internetu. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku otrzymania niewłaściwych lub niepoprawnych treści lub danych.

2.4.2. Informacje i materiały zawarte w Sklepie Internetowym, włącznie z tekstem, grafiką, linkami dostarczane są wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji i materiałów prezentowanych w Sklepie Internetowym i explicite wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne błędy i pomyłki.

2.4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności), powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania ze Sklepu Internetowego, lub innych witryn, powiązanych ze Sklepem Internetowym, odnośnikami oraz wskutek korzystania z informacji lub usług, znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych, czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy Usługodawca został czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

2.4.4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Sklepu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.4.5. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Sklepu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 1.  
  1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich lub Euro, w zależności do wybranej opcji językowej wyświetlanego Sklepu Internetowego.

O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 3 dni potwierdzi w formie mailowej, że przyjął zamówienie. Zawarcie umowy następuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatność on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.1.3. Płatności można realizować za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, 

          Maestro.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie własność Produktu do chwili zapłaty przez Klienta całości ceny.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu
(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa – po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę

6.3.2. Przesyłka paletowa.

6.3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka, w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wskazany jest każdorazowo w opisie danego Produktu lub w trakcie składania

Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta/początek realizacji zamóienia – wskazany jest każdorazowo w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotoowści Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym lub W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona w następujących przypadkach:

7.1.1. nieznaczne różnice w kolorystyce i fakturze Produktów w stosunku do zdjęć Produktów na stronie Sklepu Internetowego;

7.1.2. wykonanie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży z 3% marginesem błędu co do ilości Produktu, ze względu na uszkodzenia powstające w druku, ewentualne uszkodzenia Produktów w magazynie lub jego brak podczas realizacji, przy czym w wymienionym przypadku Klient jest obowiązany zapłacić wyłącznie cenę otrzymanej przez niego części Zamówienia.

7.1.3. Produkt, na którym podmiot inny niż Sprzedawca, po dostarczeniu Produktu Klientowi, wykonał nadruk, grawerowanie, haft lub inne zdobienie.

7.1.4. Różnice w kolorze oraz fakturze wykonanego graweru

7.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona w sposób określony w dalszej części niniejszego punktu.

7.3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wydania Produktu Klientowi i konieczne jest, aby odnosiło się do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.

7.4. O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Klient ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu.

7.5. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 30 dni od dnia wydania Produktu.

7.6. Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych podczas odbioru Produktu wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności i dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.

7.7. Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone następujące dokumenty:

7.7.1. kopia listu przewozowego,

7.7.2. dokument zawierający dokładny opis Produktu (zgodny z opisem podanym w zamówieniu), numer zamówienia, dokładna ilość reklamowanych Produktów,

7.7.3. protokół rozbieżności lub inny dokument opisujący w jaki sposób stan Produktu odbiega od normy,

7.7.4. żądanie Klienta (np. obniżenie ceny, wymiana Produktu).

7.8. Wszystkie reklamacje, zarówno co do ilości, jak i co do jakości, muszą być wyrażone w fizycznie mierzalnych wartościach.

7.9. W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania niezgodności dostarczonego Produktu z zamówieniem bądź normą materiałową.

7.10. Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę otrzymania przez Sprzedawcę na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub formularza na stronie www pierwszego zgłoszenia o istnieniu wady Produktu.

7.11. Klient zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany Produkt Sprzedawcy do wglądu w stanie, w jakim znajdował się w dniu wydania, na każde jego wezwanie. W przypadku wykrycia wady ukrytej podczas procesu technologicznego Klient zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego przetwarzania Produktu. Jeżeli Produkt zostanie po zgłoszeniu niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu wygasa. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący ma obowiązek powstrzymać się z dalszą sprzedażą Produktu.

7.12. Jeżeli któraś ze stron uzna, że dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyza techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia ciąży na Kliencie. Wybór rzeczoznawcy nastąpi po uzgodnieniu przez obie strony. Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości Produktu po udostępnieniu mu stosownej ekspertyzy.

7.13. Koszty w/w ekspertyzy, jak również wszelkie inne koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Sprzedawcy i Klienta, koszty wyodrębnienia, selekcji i badania reklamowanego Produktu zostaną pokryte przez strony według następujących zasad:

7.13.1. w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją zostanie obciążony Sprzedawca;

7.13.2. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji ze względu na jej bezzasadność, wszelkie koszty związane z reklamacją poniesie Klient.

7.14. Uwzględnienie lub nieuwzględnienia reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii Produktu przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu w/w ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana Produktu jest niemożliwa Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Produktu i zwrócić Klientowi stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Klienta.

7.15. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i liczony jest od daty otrzymania wszystkich dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy lub uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.

7.16. Zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń przed organami państwa ze strony Klienta z tytułu nienależytej jakość lub ilości Produktu musi zostać poprzedzone procedurą reklamacyjną.

7.17. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości połowy ceny netto Produktu objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe straty Klienta oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy.

7.18. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany mu Produkt. W zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie wystawiony dokument księgowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami.

 1. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.2 W przypadku produktów standardowych (wyprodukowanych do sprzedaży seryjnej przez sprzedawcę) Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy - tel: 518 292 888 lub na adres e-mail Sprzedawcy i zgłoszenie chęci zwrotu Produktu;

8.3. W przypadku wykonania przez Klienta umownego prawa odstąpienia od umowy, koszt dostawy Produktów do Klienta lub odbiorcy oraz dostawy zwrotnej obciąża Klienta.

8.4. Umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w stosunku do Produktów stanowiących produkty wykonywane na specjalne zamówienie Klienta, tj. logotypów, liter, tablic,  artykułów świątecznych, sezonowych, II jakości i końca serii, a także Produktów, na których wykonano znakowanie, personalizację, haft nadruk, lub inną kastomizację.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.3. Usługobiorca przesyłając Usługodawcy wzór graficzny lub korzystając z logotypów przechowywanych w zasobach Usługodawcy, gwarantuje i zapewnia, że jest upoważniony do korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do znaku handlowego, logotypu, sloganu, portretu, grafiki, znaku graficznego, zdjęcia i jakiejkolwiek innej treści i wzoru zawartych w pliku.

9.4. Usługobiorca jest obowiązany zagwarantować, że przesłany wzór graficzny, ani w całości, ani też w części:

9.4.1. nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej osób trzecich;

9.4.2. nie jest przedmiotem takiego naruszenia w wyniku, którego Usługobiorca go otrzymał;

9.4.3. nie podlega ograniczeniom, które uniemożliwiałyby Usługodawcy legalną reprodukcję i przetwarzanie przesłanych obrazków i tekstów zgodnie z Zamówieniem.

 1. POUFNOŚĆ

10.1. Obie strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nie ujawniania, nie przekazywania i nie wykorzystywania uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji umowy danych, informacji oraz warunków handlowych wynikających z Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy i Kupującego.

10.2. Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy i Kupującego obowiązuje przez cały okres współpracy handlowej stron, jak i po jej ustaniu.

10.3. W przypadku naruszenia przez Klienta nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz ma prawo od umowy odstąpić lub ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty odszkodowania według zasad ogólnych.

10.4. Za tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedawcy uważa się w szczególności wszelkie informacje, które nie zostały ujawnione z woli Sprzedawcy i nie są powszechnie znane i co do których Klient został poinformowany o ich poufnym charakterze lub co do których ze względu na ich rodzaj lub okoliczności Klient mógł przypuszczać, że są poufne.

 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE

11.1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu wskazanemu przez Klienta podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie, w sytuacji gdy Klient sam wybiera przedsiębiorcę spedycyjnego (transportowego) rezygnując ze standardowego partnera spedycyjnego, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem standardowego partnera spedycyjnego Sprzedawcy (przewoźnika) Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać protokół szkody.

11.4. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

 

 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka, Ryszard Stasiewicz, z siedzibą w Sokółce (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka); NIP: 5451765670; REGON: 200188836; adres poczty elektronicznej: kontakt@luxdekor.pl, numer telefonu kontaktowego: 518292888 - zwana dalej „Administratorem Danych” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

1.3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i prze-widzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

 

 

1.4. W niniejszej Polityce Prywatności zastosowano następujące definicje i terminy:

 

 1. 4. 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

 

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Usługobiorca lub Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@luxdekor.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: FABRYKA REKLAM s.c. ul. Białostocka 196A, 16-100 Sokółka

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie po-prawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
  w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

 

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 

 

 

2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub po-średnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługo-biorcy lub Klienta.

 

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

3.2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

3.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 

3.3.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 

3.3.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 

3.3.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 

3.3.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 

3.3.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 

3.3.6. badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im spersonalizowanych promocji 3.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wy-łączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 

3.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzy-stanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyra-żona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

3.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usu-wania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

3.7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

 

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest

 

 1. uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

4.3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy lub Klienta także po rozwiązaniu Umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują

 

Administratora Danych do retencji danych.

 

4.4. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

4.5. Administrator Danych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na pod-stawie właściwych przepisów prawa.

 

4.6. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu, której celem jest minimalizacja skutków ewentualnego na-ruszenia bezpieczeństwa danych.

 

4.7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

 

 1.  
  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

5.2. Usługobiorca lub Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

 

5.2.1 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

 

5.2.2 prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 

5.2.3 prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,

 

5.2.4 prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 

5.2.5 prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą

 

– oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 

5.2.6 prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

 

5.2.7 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 

5.2.8 prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. 5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu

 

 

 

 

 

 

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator Danych w szczególności wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie upoważnionym osobom/podmiotom w zakresie wyłącznie niezbędnym ze względu na wykonywane przez te osoby/podmioty zadania.

 

6.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.2.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

6.2.3. Certyfikat SSL.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl